НАРЕДБАЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ(Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 1 от 5.01.2007 г., изм. с Решение...
виж още